תפריט ניווט: בריכה
מרכז הספורט בטכניון >בריכה > תקנון >

תקנון בריכה

 

אוקטובר 2014

תקנון ונהלים למשתמשים

מרכז הספורט בטכניון – מתחם הבריכות

 

הסכמתם של מינויי הבריכה, בעלי כרטיסיות וכניסות חד פעמיות (להלן "המשתמשים" או "באי הבריכה") לכללים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון") ומילוי אחר כל הוראותיו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות בינם לבין מרכז הספורט בטכניון (להלן "מרכז הספורט" או "ההנהלה" או "הבריכה") לשימוש במתקני הבריכה לרבות בריכות, מדשאות, קפטריה, מלתחות, אזורי משחקים וכו' להלן "המתקן" או "המתקנים".

 

כללי

 • הכניסה והשימוש במתקני הבריכה (כולל ילדים) היא אך ורק באמצעות כרטיס מינוי אישי תקף או כרטיסיה או כרטיס חד פעמי.
 • במקרה של אבדן מינוי יונפק מינוי חדש (בתשלום) לפי ההוראות והכללים שיהיו בתוקף באותה עת.
 • בידי הנהלת מרכז הספורט (להלן "ההנהלה") הזכות לקבל או לדחות כראות עינה בקשות של מועמד או מועמדים לקבלם כמינויים לבריכה.
 • בידי ההנהלה הזכות להפסיק באופן קבוע או זמני חברות של כל אדם במידה של אי קיום תנאי התקנון ו/או תנאי ההרשמה.
 • כניסתם של אורחים תותר רק כשהם מלווים במינוי של הבריכה. על מינוי הבריכה תחול האחריות המלאה לגבי התנהגות אורחיהם במתקני הבריכה.
 • מכירת כרטיסי אורח, כרטיסיות וכניסות חד פעמיות היא עבור אורחי מינויים בלבד ולפי שיקול ההנהלה בלבד.
 • סגירת הבריכה כל שנה לתקופה רצופה של 35 יום לצרכים שיפוץ, תחזוקה ו/או סגירת הבריכה מפעם לפעם לתקופה של שבוע בכל פעם לצרכיי תחרויות, מופעים או כל סיבה אחרת, במידה ויהיו, לא תחשב כעילה וטענה, לבאי הבריכה לרבות החזר כספי למינויים.
 • ההנהלה רשאית לקבוע ולשנות מפעם לפעם, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את לוח הזמנים של פעילות המתקן (לרבות שעות ההפרדה)
 • אין הנהלת הבריכה אחראית על כל נזק שייגרם כתוצאה מגניבה, אבידה, שריפה, חבלה או נזק אחר בכל אזור ואזור מאזורי המתקן (לרבות כל הבריכות, המדשאות, הקפיטריה, כניסות ומעברים, חדרי ההלבשה, לוקרים, אחסון ושמירת חפצים) ואזורי החניה הסמוכים לו.
 • אין להשאיר בשום פנים ואופן דברי ערך במלתחות ו/או בלוקרים.
 • כרטיסי המינוי ותוויות החניה לרכב הם רכושם של הבריכה ויוחזרו להנהלה עם מתן הדרישה להחזרתן.
 • הקפאת מנוי תיעשה לתקופה של 3 חודשים ומעלה מסיבות רפואיות ובהודעה מראש בלבד וזאת לאורחים מקבוצה "ג" בלבד.
 • אין החזר כספי עבור כרטיסיות שאבדו.
 • אין החזר דמי מינוי בשום מקרה, למעט מינויי קבוצה "ג" בו יוחזר החלק היחסי (על בסיס אחד עשר חודשי שימוש בשנה). ביטול מינוי מקבוצה "ג" בין החודשים יולי לנובמבר ייעשה לפי חישוב מחיר מחירון חצי שנתי ולא שנתי.

נהלי התנהגות

 • אין להכניס דברי אוכל ושתייה לאזורי הבריכות (אולימפית, חיצוניות ופעוטות).
 • הכניסה בנעלי רחוב או נעלי התעמלות לאזורים מסביב לבריכות אסורה.
 • השהות והשחייה בבריכות מוגבלים ללוחות זמנים המפורסמים מפעם לפעם וכפופה לנוכחות מציל.
 • ילדים מתחת לגיל 10 מחויבים בהשגחת מבוגר. פעוטות בבריכת הפעוטות מחויבים בהשגחה מתמדת של מבוגר.
 • בעלי שיער ארוך חייבים בחבישת כובע-ים. למציל ישנה הסמכות לקבל החלטות בנושא זה.
 • הכנסת צעצועים ומזרני-ים לשטח הבריכות היא אך ורק לפי אישור ושיקול דעתו של המציל.
 • קפיצות לבריכות וכן ריצות בשטח מתקני הבריכה אסורות בהחלט.
 • העישון בשטחי המתקן אסור.
 • הכנסת חיות לשטח מתקני הבריכה אסורה בהחלט.
 • שימוש במנגלים או הבערת אש מכל סוג שהוא בשטח המתקן אסורה בהחלט.
 • אין להכניס כלי זכוכית שבירים לשטח המתקן.
 • חל איסור מוחלט להכניס כלי נשק מכל סוג שהוא למתקן.
 • יש להישמע להוראות והנחיות המציל בכל דבר ועניין (לרבות חבישת כובעי-ים ושימוש במסלולי שחייה).
 • יש להישמע לאנשי בטחון או לאנשים מטעמם בכל דבר ועניין.
 • כל שיבוש או פגיעה במערכת הבריכה אסורה בהחלט ועלולה להביא לביטול מידי של המינוי וכיסוי הנזקים ע"י הגורם הפוגע.
 • יש להקפיד על מילוי כל ההוראות כפי שמופיעות בחלקי המתקן השונים.
 • אין להשאיר חפצי לבוש (ביגוד,נעליים וכו') במלתחות. להנהלה יש הזכות לסלק ולהשליך לפי שיקול דעתה כל פרטי לבוש שיושארו במלתחות.

מגרשי החניה

 • החניה והנהיגה במשטחי החניה חייבים להיות אך ורק לפי הסימונים והתמרורים בשטח.
 • יש לנהוג באזורי החניה בערנות גבוהה ולהביא כל הזמן בחשבון אפשרויות של הימצאות ילדים והולכי רגל.
 • רכב חוסם, או רכב שחונה בניגוד לתקנות עלול להיגרר וכל ההוצאות וההשלכות מהגרירה יחולו על בעל הרכב.
 • אין הנהלת הבריכה אחראית על כל נזק העלול להיגרם ו/או שייגרם בחניה, בכניסה או ביציאה ממנה לרכב או לחפצים הנמצאים בו עקב פגיעה, גניבה, שריפה, חבלה או כל נזק אחר.

הנהלת מרכז הספורט רשאית לשנות מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי את התקנות.

ההודעות בטלוויזיה שבכניסה לבריכה מהות הודעה על שינוי ו/או תוספת ו/או ביטול לתקנון ,הכל לפי העניין.

 

בברכה,                                                                               

ההנהלה וצוות מרכז הספורט בטכניון

 

מרכז הספורט בטכניון בע"מ

בריכת השחייה קרית הטכניון, חיפה

טלפון: 077-8871353 , 077-8871354 , 0778871355

דלפק חדר הכושר: 04-8295184

חנות ספורט ישיר: 073-2505070

 

הצהרת נגישות

הפעל נגישות

בניית אתרים